Tag: cọc khoan nhồi

Thông tin về ống thép siêu âm cọc khoan nhồi

Thông tin về ống thép siêu âm cọc khoan nhồi

TCVN 9395 – 2012 (Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu) quy định về việc kiểm tra chất lượng cọc tại mục 12.5, trong đó có sử dụng phương pháp khoan kiểm tra tiếp xúc giữa đáy cọc